RGPD

RGPD – LOPDGDD

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades o RGPD, deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) així com a totes les normatives dels països membres, en el cas d'Espanya a la LOPD.

T'ajudem a complir el nou reglament.

Delegat de Protecció de Dades (DPO o DPD)

Assessorament en legal i tècnic.

Revisió, elaboració i implantació d'estratègies, polítiques i mesures.

Inventari de dades i correlacions.

Avaluació d'Impacte o Anàlisi de Riscos.

Auditories legals i de seguretat.

Drets de l'interessat.

Plans de formació.

Què has de saber del nou Reglament?
 • Entrada en vigor a partir del 25 de Maig del 2018
 • Registre d'activitats de tractament
 • Requereix controls més exhaustius, anàlisis de riscos i avaluacions d'impacte
 • Responsabilitat proactiva
 • Inclou noves mesures de seguretat
 • Amplia els drets als ciutadans
 • Requereix que s'informi de manera més clara i àmplia sobre els tractaments de dades
 • Crea la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO/DPD)
 • Obliga a notificar les violacions de seguretat
 • Augment de la quantia de les sancions, calculades sobre el volum de negoci.
Què has de saber de la nova Llei?

Entrada en vigor a partir del 5 de desembre del 2018.

S'autoritza el dret d'accés, rectificació i supressió de les dades de persones mortes a familiars i hereus, persones o institucions designades pel mort.

En relació als menors d'edat es fixa en 14 anys l'edat en la qual les persones atorguen el seu consentiment.

Es permet la captació d'imatges de la via pública a través de cambres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions quan resulti imprescindible per a aquesta finalitat.

Es recullen els drets aplicables a Internet, o drets digitals:

 • Dret a la neutralitat d'Internet.

 • Dret d'accés universal a internet.

 • Dret a la seguretat digital.

 • Dret a l'educació digital.

 • Protecció dels menors en Internet i protecció de dades dels menors en internet.

 • Dret de rectificació.

 • Dret a l'actualització d'informacions enmig de comunicació digitals.

Drets en l'àmbit general:

 • Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals.

 • Dret a la desconnexió digital.

 • Dret a intimitat enfront de l'ús de dispositius de videovigilància i enregistrament de sons i utilització de sistemes de geolocalització.

 • Drets digitals en la negociació col·lectiva.